Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Ewa Prasałek

Kancelaria Komornicza nr XXVI w Warszawie

Rachunek bankowy

BNP Paribas Bank Polska S.A
22 1600 1462 1749 7418 9000 0005

Godziny pracy kancelarii

pon., śr., czw. - 800 - 1600
wt. - 800 - 1800
pt. - 800 - 1400

O KANCelarii

O kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Ewa Prasałek Kancelaria Komornicza numer XXVI w Warszawie, zgodnie z treścią ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Ewa Prasałek ma prawo działać na obszarze właściwości apelacji warszawskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości, o wydanie nieruchomości, o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości, o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy (w tych kategoriach spraw może działać wyłącznie na obszarze właściwym dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ).

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Wdrożone systemy w celu usprawnienia i przyspieszenia działań zapewniające efektywną organizację pracy to:

  • e-Sąd – EPU
  • Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców – CEPIK
  • Elektroniczne CPD
  • System Ognivo
  • Elektroniczne zapytania do ZUS
  • Elektroniczne Księgi Wieczyste – EKW

Organ egzekucyjny działa na podstawie i w granicach prawa, zgodnie z zasadami etyki zawodowej, dążąc do prowadzenia rzetelnego, skutecznego i szybkiego postępowania egzekucyjnego.

Wykwalifikowana kadra pracownicza zapewnia efektywność działań. Rozwiązania informatyczne i lokalowe zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych danych osobowych.

Kontakt

Ewa Prasałek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Kancelaria Komornicza nr XXVI w Warszawie

RODO

Informacja w przedmiocie praw i obowiązków w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Ewy Prasałek

Administratorem danych osobowych jest Ewa Prasałek Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie Kancelaria Komornicza XXVI w Warszawie ul. Remiszewska 14a/U4, 03-550 Warszawa (dalej „Kancelaria”).

Dane kontaktowe dla celów cofnięcia zgody, sprzeciwu, żądania usunięcia, sprostowania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych:
e-mail: warszawa.prasalek@komornik.pl
tel.: 602 656 657
adres: ul. Remiszewska 14a/U4, 03-550 Warszawa

Powyższe dane kontaktowe są właściwe do kontaktu we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię.

Kancelaria otrzymuje dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z Kancelarią korespondencji.

Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku.

Kancelaria pozyskuje również dane osobowe ze źródeł publicznych.

W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa.

Dane osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii oprogramowania i aplikacji. Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji.

Dane osobowe przetwarzane są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii.

Na podstawie zgody Kancelaria może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych czy dany osobowych związanych z rekrutacją.

Kancelaria, w zależności od sprawy z jaką Państwo się zwracacie wymaga, w szczególności podania imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie majątkowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji.

W pozostałym zakresie podanie Państwa danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podacie Państwo tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwicie ich przetwarzanie może to skutkować niezałatwieniem sprawy, z którą zwracacie się Państwo do Kancelarii.

Jeżeli jesteście Państwo stroną i/lub uczestnikiem postępowania, Kontrahentem Kancelarii lub jeżeli Kancelaria posiada dane osobowe (w tym powierzone nam na podstawie właściwych umów lub przepisów prawa lub zgody), informujemy, że możecie w każdej chwili zażądać do nich dostępu, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub macie Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Kancelarię danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli Kancelaria przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo w każdym czasie ją cofnąć przesyłając w drodze e-mail na adres: warszawa.prasalek@komornik.pl, telefonicznie pod nr 602 656 657 lub pisemnie na adres: 03-550 Warszawa, ul. Remiszewska 14a/u4.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Kancelaria może udostępniać dane osobowe podmiotom wspierającym Kancelarię w prowadzeniu jej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi.

Kancelaria może też przekazać dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom jeżeli jest to wymagane obowiązującymi przepisami prawa i/lub konieczne w celu wykonania nałożonych na Kancelarię obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Kancelaria przechowuje dane osobowe przez czas niezbędny do wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Kancelarię stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane osobowe mogą być przechowywane dla celów załatwiania skarg i wniosków innych niż złożonych w toku prowadzonych przez Kancelarię postępowań, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom i innym czynom zabronionym, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Kancelaria będzie przechowywać dane przez okres, w którym Kancelaria zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osób, których dane dotyczą żadnych skutków prawnych w postaci automatycznego zawarcia umowy, obciążenia prawami bądź obowiązkami lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację osoby, której dane dotyczą.

Profilowanie danych osobowych przez Kancelarię może polegać na przetwarzaniu danych osobowych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Ewa Prasałek, ul. Remiszewska 14a/U4, 03-550 Warszawa
Niniejsza strona internetowa nie stanowi naruszenia przepisów Kodeksu etyki zawodowej Komornika, co oznacza, iż nie jest formą stosowania reklamy a jedynie posiada charakter informacyjny.